Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt motivace ke studiu

Projekt OP VK, reg. číslo CZ.1.07/1.2.27/01.0031

Doba realizace: 1. 3. 2012 – 30. 9. 2013

Cílem projektu je zlepšení vztahu a přístupu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání a vzdělání v obecné rovině, tedy nejen se zaměřením na získávání školních vědomostí a poznatků ale také směřující k rozvoji klíčových kompetencí především personálních a sociálních, komunikativních.

Cílovou skupinu tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, které plynou z jejich postižení mentálního či kombinovaného postižení mentálního a zdravotního nebo jsou to žáci pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tito žáci mají menší možnosti prosazení se ve společnosti, mají problém se zapojením do společenského života z důvodu špatné finanční situace, popř. z důvodu nižších intelektových předpokladů.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

KA 01 - školní poradenské centrum - činnosti budou probíhat po celou dobu realizace projektu, a to ve třech oblastech:
• 1. Poradenství - psycholog a speciální pedagog vypracuje pro vybrané žáky IVP, připraví program prevence sociálně patologických jevů a metodicky povede tutory.
• 2. Vzdělávání - tutoři budou doučovat žáky v předmětech náročných, pro žáky nových a obtížných, dále se budou věnovat žákům se slabými školními výsledky a zaměří se na přípravu žáků k závěrečným zkouškám.
• 3. Výchovná - metodik centra připraví a povede volnočasové aktivity žáků, které budou vycházet z klíčových kompetencí, a to kompetencí komunikativních, k učení, řešení problémů, personálních a sociálních. Nelze opomenout občanské kompetence
a kulturní povědomí, pracovní uplatnění a kompetence k využívání prostředků informačních technologií a práce s informacemi.

Adaptační pobyty pro žáky jednoho prvního a dvou třetích (končících) ročníků v rámci podporované aktivity (vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí vrátit) budou realizovány celkem třikrát. Pro žáky jednoho prvního ročníku v měsíci září 2012, pro žáky dvou třetích ročníků v měsíci únor 2012 a únor 2013.

Motivační víkendy budou určeny žákům se speciálně vzdělávacími potřebami napříč všemi ročníky a vycházet z tematických celků: profesně pracovních, kulturně společenských a dalších.
 


Aktuálně:

PROMOST – projekt motivace ke studiu
Projekt je na škole realizován od března 2012. Nabízí žákům zapojení do mimoškolních výchovných a vzdělávacích aktivit, které napomáhají jejich osobnostnímu růstu.

V rámci projektu byly v období září 2012 – leden 2013 realizovány aktivity uvedené podrobně v tomto dokumentu.

V rámci projektu byly v období březen 2012 – červen 2012 realizovány aktivity uvedené podrobně v tomto dokumentu.

 

 

© 2014 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458. Všechna práva vyhrazena.
Grafika a zpracování ProTech © 2014