Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu středoškolského studia pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.

Cílové skupiny:

 • studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí studující dálkově
 • žáci v denním studiu
 • jejich učitelé

Přínos projektu:

 • navržení a pilotní ověření individuálních strategií učení pro žáky středních škol pocházejících ze sociokulturně znevýhodňujícícho prostředí
 • vyhodnocení jednotlivých podpůrných metod a nástrojů v rámci podpory studentů a žáků
 • vznik metodických materiálů pro studenty i učitele
 • vytvoření kurzů DVPP s cílem zvýšit efektivitu výuky učitelů při práci s touto cílovou skupinou

Důležité odkazy:


Aktuálně:

 • Květen 2007:
  1. Zajistili jsme doučování žáků k závěrečným zkouškám. Individuálně jsme doučovali také žáky nižších ročníků, kteří neprospívali z různých důvodů - vysoká absence, specifické vzdělávací potřeby atd.
  2. Proběhly zkoušky nanečisto žáků chystajících se na složení závěrečných zkoušek.
  3. Byl naplánován adaptační prázdninový pobyt pro žáky přijaté do prvních ročníků na školní rok 2007/2008. V rámci přípravy bylo rozesláno 72 zvacích dopisů s návratkou.
  4. V rámci spolupráce s ÚP olomouckého kraje jsme oslovili mladé lidi do věku 22 let, kteří jsou registrovaní na příslušných ÚP, s nabídkou vzdělávání na naší škole s možností využití podpory studia v rámci projektu PROPOS.

 • Červen 2007:
  1. Připravili jsme prezentační materiály v podobě informačních letáků a aktualizované verze webových stránek.
  2. Dále probíhá individuální doučování žáků.
  3. Připravujeme vytvoření učebny s interaktivní tabulí a projektorem pro zabezpečení lepší názornosti vzdělávání.
  4. Připravujeme vytvoření počítačové učebny s "volným" přístupem na Internet.
  5. Lektoři se v rámci projektu účastní DVPP. 25. června 2007 proběhne v Praze školení - romská rodina.

 • Červenec a Srpen 2007:
  1. Pracovali jsme na vytvoření výukových opor a metodických materiálů.
  2. Připravili jsme několik zajímavých akcí pro žáky na první pololetí školního roku 2007/2008, jako jsou veletrhy, soutěže a exkurze.
  3. V srpnu proběhl adaptační pobyt pro žáky přijaté do prvních ročníků:
   • akce se konala 26. - 29.8.
   • cílem byla adaptace žáků na nové prostředí, seznámení se se spolužáky, učiteli a prostředím
   • náplní byly hry, výlet, zájmové aktivity, prohlídka a seznámení se s učilištěm, sportovní odpoledne a táborák
   • pobyt proběhl za spoluúčasti psychologa, který od září působí na škole a jehož úkolem je pomoc při překonávání potíží ve škole, pomoc při začlenění žáků do kolektivu, upevnění kolektivu, řešení problémů žáků i pedagogů, jednání s rodiči, vytváření učebních strategií pro žáky a poradenská činnost pro žáky, učitele i rodiče
   • hodnocení pobytu: vše proběhlo v pořádku, přínos spatřujeme v lepším začlenění žáků do nového kolektivu, klidnější nástup do školy a celkově lepší klima po zahájení školního roku
  4. V průběhu srpna nám byla instalována interaktivní tabule INTERWRITE s data-projektorem do odborné učebny. Má nespornou výhodu v názornosti výuky dětí se speciálními výukovými potřebami. K tabuli jsme obdrželi také počítač určený pro obsluhu projektoru a tabule.

 • Září 2007:
  1. Zajistili jsme přímou finanční pomoc potřebným žákům.
  2. Dále probíhá doučování a individuální konzultace.
  3. Pokračujeme i v tvorbě učebních textů pro žáky a dalších metodických materiálů.
  4. Zúčastnili jsme se Mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC na BVV - truhláři a zedníci.
  5. 26.9. proběhla mezioborová soutěž žáků školy.

 • Říjen 2007:
  1. 2. října 2007 se zúčastnilo 40 žáků školy oborů zámečnické práce, malířské a natěračské práce, strojně - montážní práce a zednické práce Mezinárodního strojírenského veletrhu na BVV v Brně. Celá akce – jízdné i vstupné pro žáky – byla hrazena z projektu PROPOS.
  2. V měsíci říjnu byl také zahájen barmanský kurz pro žáky. Žáci se seznámí se základy barmanství.

 • Listopad 2007:
  1. Pokračuje barmanský kurz.
  2. Probíhá doučování slabých a neprospívajících žáků.
  3. Průběžně se tvoří materiály, které usnadní výuku žáků – učební texty, prezentace, a další.

 • Leden 2008:
  1. Účastníci barmanského kurzu se připravují na školní kolo barmanské soutěže, která proběhne v měsíci květnu. Jedna absolventka školního kurzu se účastnila Základního barmanského kurzu, který se konal 21.1. – 25.1. 2008 na HŠVP v Jeseníku. Kurz absolvovala s výborný prospěchem a získala osvědčení.
  2. Pro žáky truhlářského oboru byl zahájen první kurz – Soustružení dřeva. Žáci v kurzu získají dovednosti nad rámec osnov, to jim bude přínosem v profesním uplatnění. Vzhledem k zájmu žáků bude kurz probíhat opakovaně tak, aby jej absolvovali postupně všichni zájemci.
  3. Žáci, kteří prospěli v prvním pololetí s vyznamenáním, byli odměněni drobnými dárky, které škola získala z prostředků projektu.

 • Únor 2008:
  1. Pokračuje kurz – Soustružení dřeva.
  2. Pokračuje barmanský kurz.
  3. 27. února 2008 proběhla oborová soutěž Palačinka, které se zúčastnilo 9 žáků. Zvítězila Jana Hnátková.

 • Březen 2008:
  1. Pokračuje kurz – Soustružení dřeva.
  2. Pokračuje barmanský kurz.
  3. 6. března 2008 navšítvili žáci kuchařských oborů, praktické školy a oboru pečovatelských prací výstavu v Brně, kde probíhaly tyto akce:
   • SALIMA,
   • INTECO,
   • MBK,
   • VINEX,
   • TRENDY A BIOPOTRAVINY.

 • Duben 2008:
  1. 7. dubna 2008 proběhla soutěž SUDOKU, které se zúčastnilo 9 žáků. Zvítězila Edith Luchianová.
  2. Začala příprava žáků k závěrečným zkouškám.
  3. 24. dubna 2008 žáci zámečnických a zednických oborů navštívili Stavební veletrh v Brně.

 • Květen 2008:
  1. 5. května 2008 proběhla soutěž pro žáky – osmisměrky. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků. Cílem bylo v časovém limitu jedné hodiny správně vyluštit tajenky, které se ukrývaly ve třech osmisměrkách. Vítězkou se stala Veronika Peňáková.
  2. 14. května 2008 proběhlo 2. kolo Mezioborové soutěže žáků. Žáci soupeřili ve zvládání jednoduchých úkolů, které vycházejí nejen z truhlářského řemesla. Jednalo se o tyto disciplíny:
   • Přibíjení hřebíků,
   • Nahození olova rybářským prutem na cíl,
   • Zaseknutí do špalku na rysku,
   • Hod koulí na cíl,
   • Šroubování vrutů,
   • Podélné řezání ruční pilou,
   • Příčné řezání příčnou pilou.
   Vítězem se stal Bořivoj Rotter.
  3. Soutěžní zápolení pokračovalo i v odpoledních hodinách školním kolem Koktejlové soutěže. Žáci, kteří absolvovali kurz barmanských dovedností během školního roku na naší škole, předvedli své umění v míchání nápojů. Odborná porota hodnotila nejen vzhled a chuť připravovaných nápojů, ale i samotnou práci soutěžících během přípravy. Vítězkou se stala Stanislava Kujalová.
  4. Během měsíce dubna a května jsme připravili pro žáky závěrečné zkoušky na nečisto. Vyzkoušet atmosféru zkoušení před komisí si přišlo celkem 38 žáků, někteří absolvovali zkoušku opakovaně. Získaná zkušenost jim určitě usnadnila absolvování skutečné závěrečné zkoušky.
 • Červen 2008:
  1. 5. června 2008 se uskutečnilo pracovní setkání, na kterém jsme hodnotili realizaci projektu PROPOS na naší škole za uplynulé období. Více čtěte zde...
  2. 21. a 22. června 2008 byl připraven pro vybrané žáky propagačně motivační víkend. Více čtěte zde...
  3. 23. června 2008 se konala soutěž Pohár Brouka Pytlíka. Zábavnou formou si žáci vyzkoušeli dovednosti ze všech oborů. Zařazeny byly tyto soutěže: Do boje se pustilo 17 soutěžních dvojic, vítěznou dvojicí se staly žákyně: Hovanyecz Monika, Luchianová Edith.
   

   

 • Od 9.2.2009 se opět realizuje na naší škole projekt PROPOS, proto máme možnost nabídnout žákům zase něco „navíc“.
  Během 2.pololetí školního roku plánujeme celou řadu aktivit, které budou realizovány v rámci projektu nebo alespoň částečně projektem podpořeny.
   
 • Plánujeme:
  • Doučování slabých žáků
  • Individuální i skupinové konzultace k učivu
  • Intenzivní přípravu k závěrečným zkouškám
  • Závěrečné zkoušky na nečisto
  • Motivační program – soutěže, vyhodnocení prospěchu a chování s odměnou, víkendový pobyt za odměnu apod.
  • Exkurze
  • Kurzy k rozšíření odborných dovedností žáků – svářečský, barmanský
  • Rozvoj praktických dovedností žáků
  • Tvorba metodických materiálů – učebních textů, prezentací k učivu, pracovních listů
  • Přímá finanční podpora žáků – úhrada nákladů spojených se studiem – ubytování, strava, jízdné
  • DVPP pro učitele
    
 • Únor 2009:
  1. DVPP – Syndrom vyhoření
  2. Tvorba metodických materiálů
  3. Individuální konzultace
  4. Doučování
  5. Přímá podpora žáků
  6. Motivační program pro žáky – soutěž – Závody na běžkách
   - chlapci běželi trasu dlouhou 3km, dívky 1km
   - zúčastnilo se celkem 10 závodníků
   - všichni podali skvělé výkony
   - v kategorii chlapců zvítězil Martin Šiška – Ze3. časem 10:00 min
   - v kategorii dívek zvítězila jediná dívka Jiřina Csóková K3 – dojela v čase 9:00 min
   - Zvítězili ale všichni, kteří svůj volný čas využili ke sportu a zábavě, protože zábavy a legrace bylo také dost.
    
 • Březen 2009:
  1. Školní kolo odborné soutěže – Tvarohový dezert
  2. Exkurze – BVV Brno – Salima
  3. Motivační program pro žáky:
   - výtvarná odpoledne – téma Maškaráda
   - mezitřídní fotbalový turnaj
  4. Svářečský kurz – osmi žákům byl poskytnut z finančních prostředků projektu příspěvek na absolvování svářečského kurzu
  5. Doučování slabých žáků
  6. Barmanský kurz pro žáky – základy barmanství
  7. Cukrářský kurz pro žáky – nácvik základních dovedností cukrářské výroby
  8. Přímá podpora žáků
    
 • Duben 2009:
  1. Barmanský kurz pro žáky – z finančních prostředků projektu byl financován barmanský kurz pro deset žáků školy
  2. Svářečský kurz - všichni žáci úspěšně absolvovali
  3. Stavební Veletrh Brno – BVV Brno
  4. Motivační program pro žáky:
   - výtvarné odpoledne – Vajíčko
   - meziškolní fotbalový turnaj
   - kvízové odpoledne – Den Země
  5. Přímá podpora žáků
  6. Závěrečné zkoušky nanečisto
    
 

© 2010 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458. Všechna práva vyhrazena.
Grafika a zpracování ProTech © 2010