https://oulipova.cz/cz/dokumenty-skoly/pravidla-hodnoceni-vysledku-vzdelavani/5-pravidla-hodnoceni-vysledku-vzdelavani.html
Zachycena vyjímka - Error performing query .