Projekt je zaměřen na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu středoškolského studia pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Organizátorem projektu je Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR.

Pracovní setkání 5. června 2008 - hodnocení realizace projektu PROPOS

Setkání se uskutečnilo v příjemném prostředí Penzionu Bobrovník. Společně s realizátory projektu, kterými jsou pracovníci naší školy, se ho účastnili také zástupci IPPP ČR, zástupkyně KÚ Olomouckého kraje, zástupci partnerských škol, které jsou rovněž zapojeny do projektu PROPOS – SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava, SŠT Přerov a VOŠ, SPgŠ a OA Most. Jsme rádi, že naše pozvání přijali také zástupci obce – starosta obce Ing.Lubomír Žmolík a místostarosta pan Jaroslav Blaník.

Naše škola nastoupila do projektu v květnu roku 2007. V průběhu celého roku jsme se snažili realizovat aktivity projektu tak, jak jsme se zavázali smlouvou mezi IPPP ČR a naší školou. Po roce jsme mohli konstatovat, že jsme se svého úkolu zhostili úspěšně. Jednotliví lektoři prezentovali to, co jsme na škole v rámci aktivit projektu realizovali. A věřte, že bylo co prezentovat.

 • Vedle faktické podpory studia – doučování, individuálních konzultací - se uskutečnila celá řada podpůrných aktivit.
 • Již v minulém školním roce jsme realizovali tzv. "zkoušky na nečisto". Žáci končících ročníků mají možnost ještě před vlastní zkouškou zakusit atmosféru, která doprovází tu skutečnou zkoušku. Prověří si předem své znalosti a mají možnost doplnit si své případné neznalosti, popř. si domluvit konzultaci apod. Při vlastní zkoušce již není jejich strach z neznámého tak velký, pokud atmosféru zkoušení před komisí již zažili. "Zkoušky na nečisto" měly dobrý ohlas mezi učiteli i samotnými žáky. Proto jsme je uskutečnili také v letošním školním roce. Ohlas byl opět velmi dobrý, někteří žáci zkoušku absolvovali opakovaně. Věříme, že jim pomůže lépe zvládnout vlastní zkoušku.
 • Pro výuku byla vytvořena celá řada metodických materiálů – učební texty, pracovní listy, testy k prověření učiva, prezentace učiva atd. Všechny tyto materiály respektují specifika žáků, které vzdělává naše škola. Jsou tvořeny s důrazem na srozumitelnost, názornost a přehlednost. Mnohé texty nahrazují již zastaralé učebnice, pro výuku některých předmětů učebnice nejsou nebo nejsou vhodné pro výuku na naší škole.

Vedle již zmíněných aktivit jsme realizovali celou řadu akcí, které s podporou studia zdánlivě nesouvisí, ale opak je pravdou.

 • Adaptační pobyt pro žáky nastupující do prvního ročníku – důležité pro bezproblémový nástup do nového prostředí, seznámení s novými lidmi, spolužáky.
 • Soutěže pro žáky – vědomostní i dovednostní – žáci si nejen prověří své znalosti a schopnosti, ale mají možnost zažít úspěch v činnosti, která je baví, zajímá. Navíc tráví svůj volný čas smysluplnou činností. Oborové soutěže a kurzy umožní žákům rozšířit si praktické dovednosti. Důkazem byla také praktická ukázka našich žákyň, které na setkání předvedly:
 • míchání nápojů (barmanský kurz),
 • dekorování palačinek (oborová soutěž "Palačinka"),
 • a výrobky žáků truhlářského oboru, které si účastníci setkání odnesli na památku.
 • Čtyři žáci získali výrazný finanční příspěvek na absolvování svářečského kurzu.
 • Exkurze – díky zapojení do projektu jsme mohli našim žákům umožnit návštěvu akcí, na kterých si rozšiřují své poznatky v oboru, ve kterém se vzdělávají. Naši žáci vyjeli celkem čtyřikrát na BVV Brno a podle zaměření studia navštívili – WOOD TEC, Mezinárodní strojírenský veletrh, Salimu a Stavební veletrh. Všechny akce byly zcela hrazeny z prostředků projektu.
 • Za účast na soutěžích, ale také žáky, kteří mají výborný prospěch, reprezentují školu apod. máme možnost odměňovat žáky propagačními předměty, které jsme získali. Vedle drobností jsou to také hodnotné ceny – kalkulačky, deštníky, batohy, cestovní tašky apod.
 • Ke zlepšení výuky přispívá také technické vybavení, které máme na škole – interaktivní tabule, dataprojektory, počítačové vybavení.
 • Nezanedbatelnou pomocí je také tzv. spotřební materiál – papíry do kopírky, tiskové náplně, sešity, tužky, kružítka apod.
 • Významnou součástí projektu je tzv. "přímá finanční pomoc". Je určena pro žáky, kteří vzhledem k tíživé finanční situaci rodičů, mají problém s úhradou přímých nákladů na vzdělávání – stravné, ubytování, jízdné. Mnohdy je taková situace důvodem k ukončení studia. V letošním roce se nám podařilo vyřídit tuto podporu pro 37 žáků a celková částka, kterou jsme přispěli na úhradu těchto nákladů činí ke konci měsíce května 232 726,50 korun. Částka se ještě navýší za měsíc červen.
 • Taková je bilance uplynulého roku. Věřím, že setkání bylo přínosné pro všechny účastníky, kteří měli možnost seznámit se s činností naší školy a výsledky práce všech, kteří se na realizaci projektu podíleli.  Projekt PROPOS bude ukončen 30.9.2008, ale věříme, že probíhající jednání nám umožní podporovat potřebné žáky i nadále.
   

  © 2010 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458. Všechna práva vyhrazena.
  Grafika a zpracování ProTech © 2010