Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro oblast strojírenství v Olomouckém kraji (2014-2015)

Název projektu: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro oblast strojírenství v Olomouckém kraji

Příjemce projektu: Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová – lázně 458

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.05/05.0013

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídka dalšího vzdělávání

Doba realizace: 01. 04. 2014 – 30. 06. 2015

Základním cílem projektu je podpořit kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání v oboru strojírenství v Olomouckém kraji. Vzdělávací moduly zahrnuté do projektu odrážejí potřebu zdejších zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících, kterých neustále ubývá. Projekt podporuje provázanost dalšího vzdělávání s Národní soustavu kvalifikací (NSK) a oblast dalšího vzdělávánísměřující ke konkurenceschopnosti.

Výchozím mezníkem pro realizaci projektu byla akt uální situace sektoru strojírenství, ve kterém počty absolventů s požadovanou kvalifikací klesají s takovou tendencí, že postupem času nebudou postačující ani pro náhradu osob odcházejících do důchodu.

Projekt je zaměřen na vytvoření metodik vzdělávání, obsahu prezenčních vzdělávacích modulů, studijních materiálů, pilotní ověření vytvořených vzdělávacích modulů a složení zkoušky v modulu Zámečník a v modulu Využití a metody práce s 3D tiskárnami ve strojírenství.

V projektu dojde k:

  • vytvoření metodik vzdělávání pro vzdělávací moduly Zámečník a Výroba a metody práces 3D tiskárnami a jejich evaluace,
  • vytvoření vzdělávacího modulu dalšího vzdělávání ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací směřující ke složení zkoušky, jeho evaluace,
  • vytvoření vzdělávacího modulu dalšího vzdělávání pro rozšíření nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurenceschopnosti v oboru strojírenství a strojírenská výroba, jeho evaluace,
  • pilotnímu ověření vzdělávacích modulů cílovou skupinou pracující v oboru strojírenství a strojírenská výroba v počtu 10 osob na každý modul a jejich evaluace,
  • absolvování zkoušky Zámečník dle NSK u autorizované osoby a získání Osvědčení,
  • finální vytvoření kompletní Závěrečné podoby vzdělávacích modulů, jež budou po ukončení projektu volně nabízeny zaměstnavatelům z oboru strojírenství a strojírenská výroba k proškolení svých zaměstnanců.

Velikost cílové skupiny je 20 osob, z nichž 10 osob absolvuje pilotní ověření vzdělávacího modulu Zámečník a 10 osob vzdělávacího modulu Využití a metody práce s 3D tiskárnami ve strojírenství. Tito za pomocí rekvalifikačních kurzů a kurzů dalšího vzdělávání dosáhnou požadované kvalifikace a bude tak podpořeno jejich lepší uplatnění na trhu práce

Cílová skupina bude složena ze zaměstnanců pracujících v oboru strojírenství a strojírenské výrobě. Cílovou skupinou budou také zaměstnanci, kteří potřebují odborné znalosti v ovládání 3D tiskárny a každodenně je využívat své práci.

Celkovým výstupem bude vytvoření zcela nového vzdělávacího modulu zaměřeného na získání Osvědčení v profesní kvalifikaci Zámečník akceptující požadavky NSK a vytvoření zcela nového vzdělávacího modulu zaměřeného na rozvíjející se technologie ve strojírenství (3D tisk). Dále přizpůsobení obsahové náplně modulů potřebám zaměstnavatelů v Olomouckém kraji, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoji regionu a podpoře zaměstnanosti v Olomouckém kraji.

Ke stažení