Charakteristika školy

Naše škola poskytuje komplexní vzdělání. Zaměřuje se na zabezpečení všech podmínek nutných ke komplexnímu rozvoji žáků a na vytváření dobrého pracovního prostředí pro zaměstnance. Jednou z priorit je vybudování bezbariérového přístupu do všech prostor školního areálu. Škola zabezpečuje teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Zajišťuje rovněž stravování ve vlastní školní jídelně. Nabízí vzdělávání v tříletých a dvouletých učebních oborech a dvouleté a jednoleté praktické škole. Škola je zařazena do systému středního vzdělávání a je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijímáni jsou převážně žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole praktické, speciální nebo ti, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižších ročnících základní školy. Rovněž žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním mají možnost vzdělávání na naší škole. Vzdělání poskytujeme také žákům, kteří mají výukové potíže, problémy s kázní a školní docházkou.  Přes širokou nabídku učebních oborů plánujeme její rozšíření o další žádané obory.

Vzdělávání je poskytováno v těchto oborech vzdělání.

Mgr. Vladislav Vyvážil
zástupce ředitele školy