Charakteristika školy

Naše škola poskytuje komplexní vzdělání. Zaměřuje se na zabezpečení všech podmínek nutných ke komplexnímu rozvoji žáků a na vytváření dobrého pracovního prostředí pro zaměstnance. Jednou z priorit je vybudování bezbariérového přístupu do všech prostor školního areálu. Škola zabezpečuje teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Zajišťuje rovněž stravování ve vlastní školní jídelně. Nabízí vzdělávání v tříletých a dvouletých učebních oborech a dvouleté a jednoleté praktické škole. Škola je zařazena do systému středního vzdělávání a je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijímáni jsou převážně žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole praktické, speciální nebo ti, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižších ročnících základní školy. Rovněž žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním mají možnost vzdělávání na naší škole. Vzdělání poskytujeme také žákům, kteří mají výukové potíže, problémy s kázní a školní docházkou.  Přes širokou nabídku učebních oborů plánujeme její rozšíření o další žádané obory.

Vzdělávání těchto žáků je obtížnější vzhledem k jejich různorodému postižení. Ve škole jsou vzděláváni žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, se specifickými poruchami chování, žáci s mentálním a kombinovaným postižením a se zdravotním či sociálním znevýhodněním. U těchto žáků je nutný přístup, který zohledňuje jejich individuální potřeby při výuce. Výuka je  zaměřena na získávání znalostí a dovedností s ohledem na individuální možnosti a schopnosti žáků. Proto je nutné využití všech dostupných možností a postupů, důraz je kladen na názornost a praktické užití znalostí.

Vedle žáků se znevýhodněním zdravotním a sociálním je na škole rovněž velká část žáků, kteří mají výukové obtíže z důvodu nedostatečné motivace ke studiu. Jedná se o žáky, kteří nemají upevněné pracovní návyky, jejich motivace ke vzdělávání je minimální, mají problém s kázní, respektováním autority a vyskytují se problémy s docházkou do výuky. U těchto žáků je nutné především probudit zájem o obor, motivovat je ke vzdělávání, proto je nutné hledat atraktivní způsoby výuky, které mohou pomoci ke zlepšení přístupu k práci a plnění povinností.

Vzdělávání je poskytováno v těchto oborech vzdělání.

Mgr. Vladislav Vyvážil
zástupce ředitele školy