PROMOST (2012-2013)

Projekt motivace ke studiu

Projekt OP VK, reg. číslo CZ.1.07/1.2.27/01.0031

Doba realizace: 1. 3. 2012 – 30. 9. 2013

Cílem projektu je zlepšení vztahu a přístupu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání a vzdělání v obecné rovině, tedy nejen se zaměřením na získávání školních vědomostí a poznatků ale také směřující k rozvoji klíčových kompetencí především personálních a sociálních, komunikativních.

Cílovou skupinu tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, které plynou z jejich postižení mentálního či kombinovaného postižení mentálního a zdravotního nebo jsou to žáci pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tito žáci mají menší možnosti prosazení se ve společnosti, mají problém se zapojením do společenského života z důvodu špatné finanční situace, popř. z důvodu nižších intelektových předpokladů.

Klíčové aktivity

KA 01 - školní poradenské centrum - činnosti budou probíhat po celou dobu realizace projektu, a to ve třech oblastech:

  • Poradenství - psycholog a speciální pedagog vypracuje pro vybrané žáky IVP, připraví program prevence sociálně patologických jevů a metodicky povede tutory.
  • Vzdělávání - tutoři budou doučovat žáky v předmětech náročných, pro žáky nových a obtížných, dále se budou věnovat žákům se slabými školními výsledky a zaměří se na přípravu žáků k závěrečným zkouškám.
  • Výchovná - metodik centra připraví a povede volnočasové aktivity žáků, které budou vycházet z klíčových kompetencí, a to kompetencí komunikativních, k učení, řešení problémů, personálních a sociálních. Nelze opomenout občanské kompetence a kulturní povědomí, pracovní uplatnění a kompetence k využívání prostředků informačních technologií a práce s informacemi.

Adaptační pobyty pro žáky jednoho prvního a dvou třetích (končících) ročníků v rámci podporované aktivity (vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí vrátit) budou realizovány celkem třikrát. Pro žáky jednoho prvního ročníku v měsíci září 2012, pro žáky dvou třetích ročníků v měsíci únor 2012 a únor 2013.

Motivační víkendy budou určeny žákům se speciálně vzdělávacími potřebami napříč všemi ročníky a vycházet z tematických celků: profesně pracovních, kulturně společenských a dalších.

Ke stažení