Spolu po COVIDu

Č. j.: MSMT-13998/2021-5

Doba realizace: od 1. 9. do 31. 12. 2021

Cílem výzvy je rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život žáků středních odborných škol a odborná podpora pedagogických pracovníků v souladu se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací minimálně dvou třídenních pobytových programů (dále také „Program“) pro dvě různé skupiny žáků a pro pedagogické pracovníky dané školy zaměřených na výše uvedená témata v období od 1. 9. do 31. 12. 2021. Program je určen pro nejméně 12 závazně přihlášených žáků a 2 pedagogické pracovníky dané školy a bude realizovaný ve třech po sobě jdoucích kalendářních dnech. Řízeným aktivitám pro žáky zaměřeným na výše uvedená témata bude věnováno v rámci jednoho Programu minimálně 16 vyučovacích hodin (z toho minimálně 4 hodiny budou věnovány aktivitám spojeným s globálním rozvojovým vzděláváním), podpoře pedagogických pracovníků minimálně 3 vyučovací hodiny. Do realizace programu pro žáky musí být aktivně zapojeni i oba pedagogičtí pracovníci dané školy. Za účastníky Programu se pro účely této Výzvy považují přihlášení žáci, pedagogičtí pracovníci a lektoři vzdělávacích programů z externích spolupracujících subjektů.