Praktická škola jednoletá (bez zaměření)

Obor vzdělání Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)

Druh studia: střední vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce

Jednoletý obor vzdělání pro chlapce a dívky, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Učíme práce se dřevem, kovem, papírem, ruční a strojové šití, rodinnou výchovu, přípravu pokrmů atd.

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.Absolventi se mohou uplatnit v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

 • Má osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti.
 • Chápe význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního procesu.
 • Plní stanovené povinnosti, je schopen spolupráce, respektuje práci svou i druhých.
 • Provádí jednoduché rukodělné činnosti odpovídající jeho schopnostem.
 • Získal konkrétní představy o vlastnostech materiálů.
 • Používá vhodné jednoduché nástroje a přístroje.
 • Využívá získané dovednosti v péči o domácnost.
 • Orientuje se v kuchyni.
 • Připravuje jednoduché pokrmy a nápoje.
 • Zvládne jednoduché techniky zpracování přírodních materiálů.
 • Vyrábí drobné dekorativní doplňky.
 • Pěstuje okrasné a užitkové rostliny.
 • Zná a dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce i ochrany zdraví při práci.
 • Spolupodílí se na vytváření bezpečného pracovního prostředí.
 • V případě ohrožení dokáže přivolat pomoc.
Ke stažení