Střední odborné učiliště (dobíhající)

Počínaje školním rokem 2023/2024 již neotvíráme 1. ročníky oborů vzdělání kategorie H, aktuálně dobíhá druhý a třetí ročník těchto oborů.

Od začátku školního roku 2020/2021 jsme pro žáky otevřeli nové obory kategorie H (Střední odborné učiliště).

Jedná se o tříleté obory vzdělání. Pro přijetí na kterýkoliv z oborů vzdělání z této kategorie není potřeba doporučení PPP/SPC.

 

Kameník (36-54-H/01)

 

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Absolvent se uplatní v povolání kameník. Je schopen provádět základní kamenické práce, tj. ruční a strojní opracování kamene, zhotovování, osazování a opracování kamenických výrobků s jednoduchými profily, osazování obkladů a dlažeb z kamenných desek a kvádrů, sekání písma ručně a strojově, manipulování se surovinou a polotovary ručně i pomocí mechanizace. Žáci se naučí provádět přípravné práce, volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, stroje, manipulační prostředky a pracovní pomůcky. Osvojí si volbu materiálu a výrobků, volbu technologie a pracovních postupů prací. Obor je vhodný pro zručné uchazeče s dobrou prostorovou představivostí. Tyto a další odborně praktické znalosti a dovednosti mohou žáci získat na smluvních pracovištích organizace „Slezské kamenolomy a.s. Mikulovice“ pod vedením instruktora nebo učitele odborného výcviku.

 

Ošetřovatel (53-41-H/01)

 

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou svýučním listem a  vysvědčením o závěrečné zkoušce. Absolvent se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivních, léčebných a rehabilitačních činnostech.

 

Tesař (36-64-H/01)

 

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance i zaměstnavatele v profesi tesař. Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, lešení). Samostatně zhotovuje výrobky podle příslušné dokumentace. Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. Pracuje s návrhy a technickou dokumentací. Zhotovuje základní tesařské a pomocné konstrukce, provádí jejich opravy a renovace. Volí a používá nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství. Dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup při výrobě.