Praktická škola dvouletá (bez zaměření)

Obor vzdělání Praktická škola dvouletá (78-62-C/02)

Druh studia: střední vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce

Dvouletý obor vzdělání pro chlapce a dívky, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Během školní docházky jsou žáci vedeni k samostatnosti a tím snadnějšímu zařazení a uplatnění v osobním a pracovním životě.

Uplatnění absolventa

V rámci svých možností a individuálních schopností se mohou uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve veřejném stravování, ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, komunálních službách, ve výrobních podnicích, případně v chráněných pracovištích.

 • Má osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti.
 • Chápe význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního procesu.
 • Plní stanovené povinnosti, je schopen spolupráce, respektuje práci svou i druhých.
 • Provádí jednoduché rukodělné činnosti odpovídající jeho schopnostem.
 • Získal konkrétní představy o vlastnostech materiálů.
 • Používá vhodné jednoduché nástroje a přístroje.
 • Využívá získané dovednosti v péči o domácnost.
 • Orientuje se v kuchyni.
 • Připravuje jednoduché pokrmy a nápoje.
 • Zná a dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce i ochrany zdraví při práci.
 • Spolupodílí se na vytváření bezpečného pracovního prostředí.
 • V případě ohrožení dokáže přivolat pomoc.
Ke stažení